persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

نتايج آزمون دکتری وزارت بهداشت

نتایج آزمون دکتری رشته پرستاری وزارت بهداشت روز چهارشنبه ۱۲/۱۰/۸۶ از طریق اینترنت اعلام خواهد شد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۱۱ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک