persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

انتخابات پيش رو آزمونی برای مدعیان تفکر حرفه ای

دوستان سلام

بهانه ی نوشتن این بار انتخابات نظام پرستاری است . همان طور که می دانید نزدیک به یک ماه به انتخابات نظام پرستاری باقی مانده است و متاسفانه در بچه های دکتری که قاعدتا باید مدعی تفکر حرفه ای و حرفه گرایی باشند، هیچ جنب و جوشی دیده نمی شود. فراموش نکنیم که عزت و اعتبار ما به عنوان دکتری پرستاری در گرو بالندگی حرفه پرستاری است و تشکل های حرفه ای پرچمدار عزت و سربلندی حرفه هستند . منتظر نظرات شما برای رونق بخشی به انتخابات پیش رو هستیم......یزدان نیک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/۳ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک